Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan Stadin Paku Oy:n (Y-tunnus: 321779-4)  javuokralleottajan välillä. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen Autovuokraamojen Liiton yleisiävuokrausehtoja.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

Ajoneuvot vuokrataan lyhytaikaiseen kuljetustarpeeseen Uudenmaan alueelle. Ajoneuvot vuokrataan Uudenmaan ulkopuolelle vain erillisellä luvalla. Stadin Paku Oy luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena. Asiakkaan on otettava ennen avainten luovutusta valokuvia auton edestä, takaa, sivuista ja mittaristosta. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään automaattisesti aktivointikoodi. Valokuvat on säilytettävä vuokraus päivästä seuraavat 30 päivää.

Ajoneuvo luovutetaan asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Stadin Paku Oy:n tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettävastaavaan alennukseen.

Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Stadin Paku Oy:n edustajalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, eikä vuokra-ajan ylityksestä ole sovittu, Stadin Paku Oy:lla on oikeus veloittaa 50€myöhästymismaksun, ja tämän lisäksi +15€ alkavalta tunnilta.

Stadin Paku Oy tarkastaa ajoneuvon yleiskunnon vuokraushetken päätyttyä. Mikäli ajoneuvossa ilmenee poikkeamia palautus hetkellä ajoneuvon kunnossa, Stadin Paku Oy:lla on oikeus veloittaa ajoneuvon korjauksen tosiasialliset kustannukset. Ajoneuvo sekä sen avaimet ovat aina vuokrausajan päätyttyä palautettava Stadin Paku Oy:n edustajalle, Ellei muusta ole sovittu. Mikäli asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon tai ajoneuvon avaimet sovitusti vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Stadin Paku Oy:n kanssa, Stadin Paku Oy:lla on oikeus ilmoittaa asiasta poliisille.

Stadin Paku Oy:lla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, mikäli asiakas ei ole kykenevä täyttämään ajoneuvon vuokruasehtoihin tai Stadin Paku Oy ei ole saanut asiakkaan lähettämiä valokuvia ennen vuokrauksen alkua. Ajoneuvoa ei luovuteta jos asiakkaalla ei ole esittää voimassa olevaa ajokorttia tai asiakkaalla on Stadin Paku Oy:lle avoimia laskuja. Tällöin voidaan maksusuoritukset kohdistaa avoimiin laskuihin. 

Asiakkaalla tulee olla voimassaoleva ja toimiva sähköpostiosoite, suomalainen henkilötunnus, jotta varauksen voi tehdä. Mahdolliset lisälaskut (lisäaika, myöhästymismaksu jne.) lähetetään aina sähköpostitse. Vain poikkeustapauksissa lasku voidaan lähettää kirjeitse. Stadin Paku Oy:lla on oikeus veloittaa 10€:n toimistokulu (pois lukien lisäaika- ja myöhästymislasku).

3. Vuokra-aika

Ajoneuvo on asiakkaan käytettävissä milloin tahansa sovittuna vuokra-aikana ja vuokra-aika päättyy etukäteen sovittuna päättymisajankohtana. Ajoneuvo ja sen avaimet ovat palautettava vuokrausajan päätyttyä. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu vuokratun ajan mukaan eikä asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Sovittu lisäaika 15€/ alkava tunti käsitellään aina uutena vuokrauksena, myös omavastuun alentamisen osalta. Vuokra-ajan pidennys kesken vuokrauksen edellyttää aina erillistä sopimista.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa ajoneuvon sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

4. Ajoneuvojen seuranta

Ajoneuvot on liitetty Stadin Paku Oy:n seurantajärjestelmään, ja ajoneuvoihin on kytketty ajoneuvoseurantalaite.

5. Ajoneuvon käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään ajoneuvoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Tavallisesta poikkeavasta käyttötarkoituksesta tulee aina ilmoittaa ja sopia erikseen Stadin Paku Oy:n kanssa.

Asiakkaan tulee ajoneuvoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa.  Ilman Stadin Paku Oy lupaa, ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

Liikenneväylälle asetettu nopeusrajoitus on ajoneuvon suurin sallittu nopeus. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa noudattamaan ajantasaista Suomen tieliikennelakia. Ajoneuvon käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, vetoautona, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on lukittava. Ajoneuvolla ei saa ajaa Uudenmaanulkopuolelle ilman lupaa. Ajoneuvon tarpeeton tyhjäkäynti on ehdottomasti kielletty.

Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei asiakas noudata näitä kieltoja, on Stadin Paku Oy:lla oikeus vaatia minimissään 200€:n sopimusrikkomusmaksu.

Mikäli autossa ilmenee teknisiä ongelmia, on ajo keskeytettävä välittömästi ja ilmoitettava Stadin Paku Oy:lle viipymättä.

6. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa voi viedä uudenmaan erillisellä luvalla, mutta ei suomen rajojen ulkopuolelle. Ajoneuvot vuokrataan lyhytaikaiseen kuljetustarpeeseen Uudenmaan alueelle.

7. Asiakkaan korvausvastuu

Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet vuokraushetkeä vastaavassa kunnossa.

Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Stadin Paku Oy laskuttaa asiakasta Stadin Paku Oy:n valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 1 500€ vahinkoa kohden. Korvausvastuun alentaminen 750€/ vahinko on mahdollista erillisellä 15€ maksulla. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingot Stadin Paku Oy:lle täysimääräisinä ilman omavastuun rajoitusta mikäli vahingot ovat aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, avainten katoaminen, väärän polttoaineen täyttäminen, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaminen liian ahtaissa tiloissa. Asiakkaan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet asiakkaan rikollisesta menettelystä tai muusta tahallisuudesta.

Mikäli asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Stadin Paku Oy asiakasta toisen auton korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako Stadin Paku Oy:n ajoneuvon liikennevakuutus vaurion.

Stadin Paku Oy ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita, vaikka ajoneuvoon kohdistuneista vahingoista asiakkaalta perittäisiin sopimusehtojen mukainen maksu.

Stadin Paku Oy ei vastaa asiakkaan kuljettamista henkilökohtaisista tavaroista.

Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekäpysäköintivirhemaksuista. Maksamattomista maksuista sekä vahingoista Stadin Paku Oy perii veloitettavan summan lisäksi 100€:n käsittelymaksun. Stadin Paku Oy:lla on oikeus antaa asiakkaan tiedot viranomaisille rikosoikeudellisen prosessin tätä vaatiessa. Tällaisissa tapauksissa Stadin Paku Oy perii veloitettavan summan lisäksi 100€:n käsittelymaksun.

Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan ajoneuvon epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta Stadin Paku Oy veloittaa asiakkaalta siivouskulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Jos ajoneuvolle tai Stadin Paku Oy:lle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä mainitulla kielletyllä tavalla, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Asiakas vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos Stadin Paku Oy saa esimerkiksi täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai ulkopuoliselta vahingon aiheuttajalta.

8. Ajoneuvon tankkaus

Ajoneuvo luovutetaan täydellä tankilla ja vastaan otetaan täydellä tankilla. Asiakas tankkaa ajoneuvon itse tankkaus ohjeiden mukaisesti. Ajoneuvo on tankataan lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla palautuspisteestä. Pyydettäessä asiakkaan on esitettävä kuvatosite ajoneuvonmittaristosta sekä kuitti tankkaustapahtumasta. Ajoneuvojen polttoainekulutus on ajotavasta riippuen n. 9-13 litraa /100 km. Mikäli tankkaustositetta ei pyydettäessä esitetä, on Stadin Paku Oy:lla oikeus veloittaa 50€:n tankkauskulu sekä 0,40 €/ajettu km. Omista astioista tankkaaminen on ehdottomasti kielletty. Omista astioista tankkaamisesta veloitetaan hinnaston mukaisesti. Stadin Paku Oy ei vastaa asiakkaan liikatankkauksesta.

9. Vahinkotapaukset

Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Stadin Paku Oy:nhenkilökuntaan.

Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Stadin Paku Oy:n ja täytettävävahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

Mikäli asiakas ei ilmoita Stadin Paku Oy:lle sattuneesta vahingosta, on asiakas velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

10. Maksaminen

Stadin Paku Oy:n hyväksymiä maksuvälineitä ovat kaikkien kotimaisten pankkien pankkimaksut, mobiilimaksut, laskutus ja korttimaksut: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki.

Stadin Paku Oy:lla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksu ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Stadin Paku Oy:lla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään internetissä, soittamalla tai sähköposti viestillä. Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostiin varausvahvistuksen. Ajoneuvon nouto-ohjeet lähetetään ennen vuokrausta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin.

Mikäli asiakas peruu varauksen varausehtojen mukaisesti (viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista), saa asiakas maksua vastaavan summan hyvityksenäseuraavassa varauksessa. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä. Peruutukset tulee tehdä soittamalla numeroon 010 319 6190 tai sähköpostitse info@stadinpaku.fi

12. Arvolisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Stadin Paku Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin muutoksiin.